6 месечен стаж за 6-ма студенти в Австрия

Европейският център за модерни езици (ECML) предлага платени шестмесечни стажовете на дипломанти. Седалището на центъра е в Грац, Австрия. Работата на центъра се състои в осъществяване на езиковите политики на Съвета на Европа и прилагане на иновативни подходи към преподаването и изучаването на модерни езици.

Кандидатите могат да избират между четири направления – „Интернет страница“, „Планиране и организация“, „Документация и ресурси“  и „Финанси и генерална администрация“, в зависимост от собствените си качества и интереси. Стажът продължава шест месеца.

Изисквания

Стажът е насочен към кандидати с висше образование. Владеенето на английски или френски език е задължително. Кандидатите трябва да имат умения за работа с компютър.

Кандидатстване

Желаещите трябва да изпратят формуляр за кандидатстване, в който подробно трябва да опишат езиковите си умения.

Стипендия

Стажантите ще получават месечно възнаграждение в размер на 686 евро. ECML поема и част от пътните разходи на стажантите.

Крайни срокове

За стажове в периода юли – декември и септември – февруари крайният срок за кандидатстване е 31 март.За стажове в периода януари – юни през следващата година крайният срок за кандидатстване е 30 септември.

Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на ECML.

 

mediacafe.bg

За автора