Студенти се борят за успешен старт на младежката кариера

Програмата "Младежта в действие" – най-успешната европейска програма в България

Студенти от 11 български висши учебни заведения участваха в проект „Успешен старт на младежката кариера в България”, реализиран от Сдружение „Младежки Алианс” по Програма „Младежта в действие” на Европейската комисия. Целта на Програмата е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора (от 31 страни участнички в програмата) да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта.

Контекстът на реализирания проект „Успешен старт на младежката кариера в България” е икономическата обстановка в страната и в ЕС като цяло, а в частност- състоянието на пазара на труда в България. Според няколко последователни доклада на Националния статистически институт (НСИ) и информация от държавни институции, ангажирани с проблемите на заетостта, именно младежката безработица се очертава като основен проблем за икономическото развитие на страната.
Младите специалисти, които не могат да намерят професионална реализация в началото на кариерата си, на практика са лишени занапред да натрупат трудов стаж, поради липсата на такъв до момента. Така, младежи с висше образование се оказват неконкурентноспособни и нежелани на пазара на труда, което води до трайна тенденция на нарастваща безработица сред току-що завършилите българи висшето си образование.
Замисълът на проекта бе да се предостави информационен ресурс, да се направи актуален анализ на потребностите на пазара и да се осъществи директна връзка между работодатели и студенти в български университети, с цел подпомагане на младите хора в професионалната им ориентация още преди завършване на образованието, чрез което да бъде улеснена последващата им реализация. В тази връзка са направени допитвания до представителни браншови организации за конкретните компетенции и професионална квалификация, които са най-търсени от работодателите. Организирани са срещи на екипа с кариерни консултанти и специалисти по човешки ресурси, с цел изграждане на стратегия за подпомагане на студентите от конкретен тип специалности – хуманитарни, технически науки, икономически и др.
 
В рамките на продължилия три месеца проект е реализирана информационна кампания в няколко части, насочена към повишаване познанията на младежите за тенденциите на пазара на труда. Изработени са рекламни и презентационни материали, и интернет страница на проекта.
Чрез проведените срещи с работодатели от сферата на икономиката, управлението, туризма, техническите и др. науки, и неформални обучения с участието на кариерни консултанти, в проекта се включиха студенти от София, Плевен, Свищов и Русе. По време на неформалните срещи с работодатели, студентите имаха възможност да развият своите комуникационни и презентационни умения, да водят преговори и излагат аргументирано своята позиция пред икономически по-силната страна в процеса (работодателя).
Целта на реализираните дейности бе да се подобри подготовката на младежите за пазара на труда, да се повишат както тяхната информираност за изискванията на работодателите, така и активното им поведение още по време на обучението им. Анализирайки и обобщавайки основните тенденции на пазара на труда, проектът даде ориентация на младежите за това, което работодателите ще изискват от тях, насочвайки ги към изграждането на конкретни умения, допълнителна квалификация, специализирани езикови курсове и др. Студентите бяха запознати още с възможности за стажове и програми за млади специалисти, предлагани от местни и чуждестранни компании.
Друг ефект от реализацията на проекта е повишаване позитивните нагласи на българските студенти към другите култури, т.к. младите хора се ангажират с решаването на проблем, какъвто имат по-голямата част от връстниците им в ЕС – младежката безработица се очертава като основен фактор за негативните тенденции на забавяне на икономическото развитие. Участващите младежи в проекта имаха възможност да се убедят в идентичността на своите и на връстниците им от други страни, етноси и вероизповедания потребности, а именно необходимостта от професионална ориентация преди завършване на висшето образование и активно поведение още по време на обучението им.
Заключителният етап на проекта се състои в оценка на въздействието му върху студентите, доколко адекватни и точни са били предприетите мерки с цел тяхното коригиране и последващо устойчиво имплементиране в работата с целевата група. Оценката на придобитият опит ще бъде осъществена чрез провеждането на анкети в края на проекта сред част от участниците и посетителите на интернет страницата. Като резултат от проведените срещи и обучения, и успешното финализиране на проекта е издаден сборник със заглавие „За моята успешна кариера”

 

 

За автора

Вашият коментар