64 млади учени повишиха капацитета си за научноизследователска дейност в МУ-Пловдив

Общо 64 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели повишиха капацитета си за научноизследователска дейност
 
В Медицински университет – Пловдив беше създадена и Преподавателска академия. В нея младите изследователи – постдокторанти и млади учени, изградиха капацитет за научни изследвания и за включване в международни научни проекти. По този начин висшето учебно заведение продължи обученията за успешна научна кариера в Докторантското училище. Това се случи благодарение на проекта ДОКТОРАНТ 2. В Преподавателската академия се обучаваха и хабилитирани преподаватели за придобиване на знания и изграждане на умения за научно ръководство на докторанти, както и за трансфер на технологии. 
 
За постигане на значими резултати от научната дейност на младите изследователи и за придобиване на практически умения за научни изследвания, беше осигурена менторска и консултантска подкрепа от изявени чуждестранни и български учени. Специфичните цели на проекта, които бяха постигнати са: обучение и квалификация – Докторантско училище и Преподавателска академия, подкрепа за научноизследователска дейност в ЕС и САЩ на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, осигуряване на менторство, индивидуално консултиране, достъп до актуална научна информация и материали за изследователска работа на младите учени, подкрепа за популяризиране, представяне и публикуване на научните резултати. В ДОКТОРАНТ 2 завършиха успешно участието си в Проекта 4 студенти, 8 докторанти, 35 постдокторанти, 4 млади учени и 13 хабилитирани преподаватели.
 
„Чрез настоящия проект МУ – Пловдив разшири ролята и функциите на докторантското училище и съществуващите традиции в подкрепа на всички целеви групи”
 
Заяви ректорът на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.
 
Проведени бяха обучения в специализирани курсове за университетски преподаватели във водещи университети в ЕС на 2 преподаватели и на 3 постдокторанти и 13 едномесечни стажа и обучения с цел научноизследователска дейност на 4 студенти в университет в САЩ – гр. Тенеси, и на 9 млади учени, докторанти и постдокторанти във водещи университети и институти в ЕС.
 
Проведени бяха 120 часа индивидуални  консултации с хабилитирани лица на 24 участници. Беше осигурен лицензиран достъп до електронни списания по медицина и дентална медицина, достъпни чрез базите данни MEDLINE Complete и Dentistry amp; Oral Science Source, както и до актуална специализирана научна медицинска литература в печатен и електронен формат в подкрепа на проектната научноизследователска дейност, за модулното обучение в Преподавателската академия и Докторантското училище и  осигурени реактиви за изследователска работа. Състояха се и 44 участия в научни форуми в ЕС.
 
„С „ДОКТОРАНТ – 2 поставихме началото на по-нататъшни проекти, проучвания и публикации, съдействахме за изграждането на увереност и мотивация за научна кариера, създадохме приятелства и партньорства, увеличи се научната разпознаваемост на МУ – Пловдив в международното академично пространство, издигна се престижът на Университета и на българската наука в чужбина и продължихмe изграждането на научна общност и институционална идентичност”, – заяви зам.-ректорът по „Научна дейност” на МУ – Пловдив и ръководител на проекта – проф.  д-р Виктория Сарафян. 
 
„Осигурихме подкрепа за популяризиране и представяне на резултатите от научните проекти на докторанти, постдокторанти и млади учени на научни форуми в страната и ЕС”
 
Съобщи по време на заключителната пресконференция заместник-ректорът по „Международно сътрудничество и проектна дейност” проф. д-р Мариана Мурджева. 
 

За автора

Вашият коментар