Избира се председател на Студентски съвет на ПУ /снимки/

В момента текат обсъжданията за избор на нов председател на Студентски съвет на най-големия университет в южна България – ПУ „Паисий Хилендарски“.

До този момент поста са заемали Борис Тилов, Анелия Дакова, Самуил Цветков, Анна Генова. Сега е на път да бъде избран бъдещият председател на Студентки съвет (СС), измежду двамата кандидати Митко Василев и Станислав Минев, чийто правомощия ща са да организира изпълнението на решенията на Общото събрание (ОС) на Управителния съвет (УС); внася постъпили проекти за разглеждане от УС; да подписва всички официални документи на ОС и УС; насрочва заседанията на УС и ОС; води заседанията на УС и ОС на СС и други, свързани с правомощията на УС.

А те са:  Изработване на проекто-бюджет за определената учебна година и предлагането му за утвърждаване пред ОС на СС, осъществявайки изпълнението му чрез утвърждаване на финансовите отчети; Създаване и ръководене на организационни звена с цел подпомагане на дейността си;  Обсъждане на постъпилите проекти и вземане на решение за тяхното изпълнение, отхвърляне или допустимост; Изготвяне на проекти за решения, които се предлагат за гласуване на ОС на СС; Привеждане в изпълнение решенията на ОС; Вземане на решения за текущата дейност на СС; Отчитане на дейността си пред ОС; Одобрение чрез гласуване на вътрешните актове на комисиите; Назначаване на временни комисии; Определяне на броя на комисиите, числения състав и ръководството им; Избиране и освобождаване членовете на комисиите към ОС на СС.

В началото на заседанието действащият председател Анна Генова даде отчет за дейността на органа, по време на нейния мандат, след което ѝ бе връчен почетен плакет.

Вашият коментар