Кръгла маса за наставничеството в училищното образование ще се проведе в ПУ

Национална кръгла маса „Ролята на наставничеството в системата на предучилищното и училищното образование“ организира днес, 1 декември, Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Един от основните проблеми, свързани с провеждане на политики по отношение на подобряване на качеството на българското училищно образование, е проблемът за повишаване на професионализма на учителите и на педагогическите специалисти като цяло чрез повишаването на тяхната квалификация. Събитието ще се фокусира върху един от основните аспекти на тази квалификация, а именно осигуряването на професионалната подкрепа, осъществявана в процеса на адаптация и развитие на педагогическите специалисти, каза директорът на ДКПРПС проф. д-р Галин Цоков.

Той уточни, че с влизането в сила на ЗПУО и Наредба 12 на МОН са се създали нормативни условия за успешното реализиране на този елемент от процеса на професионалното развитие на учителите. Въпреки това в образователните институции има съществени дефицити по отношение на практическото реализиране на процеса на наставничеството. Липсата на нужните консултационни структури в училищните организации, прекъснатата връзка между университет и училище, свързана с професионалната адаптация на завършилите студенти в условията на училищната среда водят до съществени проблеми в системата на българското училищно образование. Сред тях са: липсата на мотивация за професионално развитие на новопостъпили учители; трудната адаптация в условията на училищна организация и като резултат – насочването им към друга професионална реализация, обясни проф. Цоков

От тази гледна точка основна цел на организираната кръгла маса е да фокусира вниманието на представителите на педагогическата общност – учители, директори, представители на РУО и МОН, представители на общински образователни администрации, университетски преподаватели, към ключовия аспект от професионалната квалификация на педагогическите специалисти, а именно – осъществяването на професионалната подкрепа и ролята на наставничеството в процеса на адаптация и развитие на учителите в образователните организации.

Основните теми, които ще се дискутират по време на събитието, ще бъдат: „Същност и функции на наставничеството в образованието“; „Формиране и развитие на екипи в позитивна образователна среда“ и „Оценка от резултатите на наставничеството на новоназначени учители“.

Предвижда се като презентатори в отделните панели да се включат както университетски преподаватели, така и учители-наставници и директори, които да споделят положителен опит и иновативни подходи, прилагани в процеса на наставничество.

ПРОГРАМА

1 декември 2017 г.

8.45 – 9.15 ч. – Регистрация на участниците

9,15 ч. – Официално откриване

9.30 – 10.30 ч. – Първи панел. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА НАСТАВНИЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Презентатор: проф. д-р Галин Цоков, Пловдивски университет

10.30 – 11.30 ч. – Втори панел. КОУЧИНГ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Презентатор: проф. д.п.н. Румен Стаматов, Пловдивски университет

11.30 – 12.00 ч. – Кафе пауза

12.00 – 13.00 ч. – Трети панел  СФЕРИ И МЕТОДИ НА МЕНТОРСТВОТО НА УЧИТЕЛИ.  ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО

Презентатор: Доц. д-р Жана Райкова, Пловдивски университет

13.00 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.00 ч. – Четвърти  панел. ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКИПИ В ПОЗИТИВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Презентатор: Доц. д-р Юрий Янакиев, Пловдивски университет

15.00 – 16.00 ч. – Пети панел. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАСТАВНИЧЕСТВОТО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ.

Презентатор: Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян, Пловдивски университет

16.00 – 16.30 ч. – Кафе пауза

16.30 – 17.00 ч. – Обобщаване на работата по отделните панели

17.00 ч. – Официално закриване  

За автора

Вашият коментар