Нови катедри „Теория на изкуствата“ и „Дизайн“ в АМТИИ

Първите ръководители на 2 новосформирани катедри бяха избрани в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив.

Професор Емилия Константинова оглави катедра „Теория на изкуствата“ (факултет „Музикален фолклор и хореография“), а доцент Александър Гьошев – катедра „Дизайн” (факултет „Изобразителни изкуства“), съобщи ректорът на АМТИИ професор Тони Шекерджиева – Новак. Тя подчерта, че специалисти от катедра „Дизайн“ подготвят в момента новата визия на академията. Ректорът информира и за още един избор – доцент Цветанка Коловска застава начело на катедра "Музикална педагогика и дирижиране" (факултет „Музикална педагогика”). Тримата ръководители са с мандат до 2024 година.

„Ще работим върху три основни стълба – научноизследователска, художествено-творческа и учебно-преподавателска дейност, като и трите са взаимосвързани и еднакво значими, особено когато говорим за високо качество на висшето образование в изкуствата“, заяви Емилия Константинова. Тя припомни, че в началото на тази година Академията завоюва националния приз „Първо място за 2019 година в професионално направление „Теория на изкуствата“ на церемонията по награждаването на най-добрите университети в България.

„Освен към обновяването на учебните програми и адаптирането им за онлайн обучение чрез качване на учебния материал в изградената облачна система на АМТИИ,  дейността на катедрата ще бъде основана и върху професионалното израстване на всеки един млад преподавател“, подчерта професор Константинова.

„Предстоят две програмни акредитации – на новата докторска програма „Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството“ и специалностите „Артмениджмънт“ и „ПР на арторганизации“, за които убедено може да се каже, че сме покрили всички необходими изисквания за висока оценка. Ще се подготви и реализира онлайн позиционирането на Международната научнопрактическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, която вече осем години се провежда и се явява единствен професионален научен форум в тези области“, допълни професор Константинова.

Основни цели в управлението на катедра „Дизайн”, включени в програмата на доцент Александър Гьошев, са утвърждаването на водещата позиция на катедрата в областта на образователните услуги в сферата на дизайна, създаване на условия за стимулиране за преподавателите, студентите и докторантите в катедрата към усъвършенстване на професионалните им качества и умения, както и повеждане на инвестиционна политика за подобряване условията по практическо и теоретично обучение и модернизация на учебната, научната и материално-техническата база на катедрата.

Катедрата развива специалностите „Графичен дизайн и фотография” и „Дизайн на облеклото” в бакалавърска степен на обучение, както и „Графичен дизайн”, „Типография” и „Костюм и мода” в магистърска степен на обучение.

Вашият коментар