ПУ и Университетът във Флоренция организират семинар

Във връзка с Международната година на статистиката, ПУ „Паисий Хилендарски“ съвместно с Университета във Флоренция организират еднодневен семинар на 9 ноември (събота).

Темата на събитието е „Нови перспективи в преподаването на статистика в областта на икономическите и социалните науки“. Семинарът се провежда в рамките на рамките на проект „Съвременни изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки“, реализиран по линията на Фонд „Научни изследвания“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В събитието ще се включат икономисти, статистици, социолози, математици и информатици от висши училища и институти в страната и чужбина.

Програмата включва 5 научни сесии, 4 от които ще се проведат в първата половина на деня. Ще бъдат представени темите и дискутирани темите „Опознаване на икономическите и социалните факти чрез статистически данни“, „Конструиране на комплексни показатели“, „Измерване на промени в социално-икономическите явления и процеси“ и „Научното значение на статистическите прогнози“. Втората част на семинара е посветена на обучението по статистика.

 

ПРОГРАМА

9 НОЕМВРИ 2013 г., СЪБОТА

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, РЕКТОРАТ

АУДИТОРИЯ 6

08.45 – 09.15 Регистрация

09.15 – 10.30 Откриване на семинара

                Модератор: гл. ас. д-р Маргарита Русева, ПУ „Паисий Хилендарски“

Prof. Filomena Maggino, University of Florence, Italy

Prof. Jonathan Anson, Ben-Gurion University of the Negev, Israel

Проф. д.с.н. Марта Сугарева, ПУ „Паисий Хилендарски“

10.30 – 11.00 ч. КАФЕ ПАУЗА

11.00 – 13.00 ч.  Научни сесии:

1) Опознаване на икономическите и социалните факти чрез статистически данни.

2) Конструиране на комплексни показатели.

3) Измерване на промени в социално-икономическите явления и процеси.

4) Научното значение на статистическите прогнози.

Докладчици:

 • Prof. Filomena Maggino, University of Florence, Italy

Доклад: From observing change to sketching the future

 От наблюдаване на промени към очертаване на бъдещето

 •  Prof. Jon Anson, Ben-Gurion University of the Negev, Israel

Доклад: Aggregate measures of individual and population characteristics

Интегрални показатели за индивидуални и съвкупностни характеристики

 •  Проф. Елка Тодорова, УНСС, София

Доклад: Self-management of people with chronic illnesses: qualitative research Самоуправление на хора с хронични заболявания: количествено изследване

 • Доц. д.м.н. Леда Минкова, СУ „Св. Климент Охридски“

Доклад: Mathematical modelling in economics

Математическо моделиране в икономиката

 •  Доц. д-р Галина Илиева, гл. ас. д-р Таня Янкова, хон. ас. Станислава Клисарова, ПУ „Паисий Хилендарски“

Доклад: Информационните технологии в съвременното обучение на финансови специалисти

Informational Technologies in the modern teaching of Finances

 • Хон. ас. Василка Събева, Университет по хранителни технологии, Пловдив

Доклад:  Непараметричен статистически метод за анализ на данни

Nonparametric Statistical method for data analysis

Дискусия по представените доклади

13.00 – 14.00 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА

14.00 – 15.30 ч.  Научна сесия:

5 ) Обучението по статистика.

Докладчици:

 •  Проф. д.с.н. Марта Сугарева, ПУ „Паисий Хилендарски“

Доклад: How to teach Statistics? Kew issues in the statistical pedagogy

Как да преподаваме статистика? Възлови проблеми в статистическата педагогика

 •  Доц. д-р Емилия Ранчева, Аграрен университет, Пловдив,

Доклад: Акценти и проблеми на преподаването на Статистика за икономисти

Аccents and problems in teaching Statistics for economists

 •  Доц. д-р Мариян Илиев, Технически университет – София

ас. Мария Добрева, хон. ас. Василка Събева, УХТ – Пловдив

Доклад: Холистичен образователен формат, посветен на международната (2013) година на статистиката

Holistic and educational format, devoted to the International Year of Statistics (2013)

 •   Доц. д-р Максим Молхов, БАН

Доклад: Методически размисли по повод преподаване на статистика на социолози

Methodical reflections on the purpose of teaching Statistics to sociologists

 •   Гл. ас. д-р Таня Янкова, ПУ „Паисий Хилендарски“

Доклад: Софтуерна програма в помощ на обучението по Статистика

Software program supporting the education in Statistics

Дискусия по представените доклади

15.30 – 16.00 ч. КАФЕ ПАУЗА

16.00 – 17.00 ч.

 •  гл. ас. д-р Драгомир Генов, ПУ  „Паисий Хилендарски“

Представяне на монография „Съвкупностният подход в статистиката“ с автор доц. д-р Анна Велева, ПУ „Паисий Хилендарски“

Дискусия по представената монография

За автора

Вашият коментар