ПУ обяви 178 отличници след изпитите, първо класиране започна

Отличните оценки от редовната юлска сесия са 178, с най-високи минимални балове за прием са специалностите „Културен туризъм“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Софтуерно инженерство

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява първото си класиране днес, 10 юли. Срокът за записване на приетите е от утре, 11 юли, до 13 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 17 юли, съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Мария Стоянова.

Получените отлични оценки са 178, като от тях 30 са пълните шестици. Оценки „Много добър“ и „Добър“ са получили 1213 кандидати. Със слаб резултат са 303 човека, уточни доц. Стоянова.

По традиция изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ се провеждат през месец септември в три кръга. За настоящата година датите за явяване са 10, 11 и 12 септември, до момента за тях са се записали 26 души.

И през тази година имаше кандидат-студент, изброил рекорден брой желания – 37 специалности, а най-големият брой  заявени изпити от един кандидат бе 4. Най-възрастният кандидат е жена на 56 години, кандидаствала за прием в специалност „Психология“, най-младият е 18-годишно момиче, избрало „Право“, разказа доц. д-р Мария Стоянова.

Общият брой на кандидат-студентите, подали документи в ПУ „Паисий Хилендарски“, вече е 5377, което е с 564 повече от миналата година. Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2604, допълни доц. Стоянова. На изпитите от предварителната сесия през юни се явиха 1780 кандидати. От тях 231 получиха отлични оценки – 5,50 и по-високи, като този резултат им дава възможност да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност. 

Същата привилегия имаха и получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности. По този ред записаните като студенти на Пловдивския университет са 206 души, от тях най-голям брой – 29, са избрали бакалавърската програма „Софтуерно инженерство“ на Факултета по математика и информатика. Тя и сред специалностите с един от най-високите минимални балове – 33,24. Преди нея са „Културен туризъм“ с 35,52 и „Лингвистика с маркетинг“ – 34,20. Максималният бал е достигнат от всички общо 18 души, кандидатствали за специалност „Музика“, но голяма част от тях са приети с успех от предварителни изпити, уточни доц. Стоянова.

Приетите по първа желана специалност студенти трябва да се запишат от 11 юли до 13 юли 2017 г., в про¬ти¬вен слу¬чай гу¬бят пра¬во на уча¬стие в след-ва¬щи¬те кла¬си¬ра¬ния. 

Записването става при инспектора по съответната специалност (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/184/). 

Студенти¬те, които са прие¬ти по вто¬ра, тре¬та и т.н. спе¬циал¬ност, и желаят да уча¬с¬тват в след¬ва¬що кла¬си¬ра¬не, трябва лично или чрез друго лице да по¬да¬дат де¬кла¬ра¬ция по об¬ра¬зец при ин¬спек¬то¬ра по специалността, в коя¬то са прие¬ти до мо¬мен¬та. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации. 

Декларации се подават за всяко следващо класиране  (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване – от 18 до 20 юли за приетите на второ класиране и от 25 до 27 юли – за трето класиране. Ако не ус¬пеят да се кла¬си¬рат за по-пред¬на¬та же¬ла¬на спе¬циал-ност, запаз¬ват мя¬сто¬то си в спе¬циал¬ност¬та, в коя¬то са би¬ли прие¬ти. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране, уточняват от висшето училище.

Подобно на предходната година и първото място при най-предпочитаните специалности в редовна форма на обучение е за бакалавърската програма „Софтуерно инженерство“, следвана от „Софтуерни технологии и дизайн“, „Право“,  „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Психология“, „Английска филология“, „Маркетинг“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Бизнес информационни технологии“, „Финанси“, „Молекулярна биология“. Макар и не в челните места по брой кандидати, на голям кандидатстудентски интерес се радват специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Културени туризъм“. 

Продължава положителната тенденция от последните години да се увеличава кандидатстудентският интерес към природните и техническите науки. Сред фаворитите на бъдещите висшисти са редовните форми на обучение по бакалавърските специалности „Информационно и компютърно инженерство“, „Медицинска биология“, „Медицинска химия“, „Фармацевтични биотехнологии“, „Автомобилна техника”. Запазва се и наложилият се през последните години висок интерес към педагогическата специалност „Физическо възпитание”. 

Първата позиция при най-предпочитаните специалности в задочна форма за поредна година заема „Предучилищна и начална училищна педагогика“. След нея се подреждат „Психология“ и „Маркетинг“. 

На голям брой кандидати се радва и новата специалност „Национална сигурност“, която през новата учебна година ще се изучава само в платена форма. Като първо желание в редовна форма тя е посочена от 41 души при 20 места и от 79 души при същия брой в задочно обучение. 

 

Вашият коментар