Сайт – панорама ви дава съвети за работа в Европа

Стартира сайт „Панорама на уменията в ЕС“ с цел преодоляване на несъответствието между потребностите от умения и тяхното наличие
Днес Европейската комисия официално откри „Панорама на уменията в ЕС“ — уебсайт, който предоставя количествена и качествена информация за потребностите от умения, за предлагането на умения, както и за несъответствието между потребностите и наличието на умения в краткосрочен и средносрочен план.
С помощта на данни и прогнози, събрани на равнището на ЕС и в отделните държави членки, уебсайтът ще привлича вниманието към най-бързо развиващите се професии, както и към най-проблемните професии, при които са налице най-много незаети работни места. Независимо от високото равнище на безработица понастоящем в ЕС има около 2 милиона незаети работни места. Уебсайтът съдържа подробна информация по сектори, професии и държави.
„Панорамата на уменията“ показва, че понастоящем професиите с най-много незаети работни места в ЕС са тези на специалистите в областта на финансите и търговията. Налице е и недостиг на биолози, фармацевти, лекари, медицински сестри и други медицински специалисти, специалисти в сферата на информационно-комуникационните технологии, компютърни специалисти и инженери. Уебсайтът показва, че разминаването между уменията и нуждите на пазара на труда е най-голямо в Литва, България, Белгия, Унгария и Ирландия, докато в Португалия, Дания и Нидерландия положението е значително по-добро.
Контекст
Подобряването на съответствието между предлагането на умения и тяхното търсене е една от ключовите стратегии, набелязани в изготвения от Комисията през април 2012 г. пакет от мерки за заетостта (IP/12/380, MEMO/12/252). То може да бъде реализирано чрез по-добро предвиждане на нуждите от умения, което ще позволи на съответните органи и заинтересовани страни да адаптират програмите за образование и обучение, а на младите хора — изборът им на образование и професионално развитие да бъде по-добре информиран.
„Панорама на уменията“ е част от оповестената неотдавна стратегия на Комисията „Преосмисляне на образованието“, с която държавите членки се насърчават да предприемат незабавни действия с цел да гарантират, че младите хора ще развият уменията и способностите, от които се нуждае пазарът на труда, за да бъдат постигнати целите за растеж и работни места (IP/12/1233).
Панорамата включва също и:
  • кратки анализи с насоченост към тенденциите при различните професии, към конкретни сектори или към универсалните умения. В тях се анализират най-бързо развиващите се професии, както и професиите с най-много незаети работни места. Те съдържат и прогнози относно секторите, представят специфичните нужди от умения и разминаванията между нуждите от умения и наличието на такива.
  • представяне на съществуващите източници на информация на национално, европейско и международно равнище. Така потребителите имат възможността лесно да достигнат до информацията, която по-рано е била разпръсната на различни места.
 

Вашият коментар