Стипендии в Европейската икономическа общност

Министерството на образованието и науката е  Програмен оператор за изпълнение на Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ (ЕИП) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014г. Това се осъществява с подписването на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Целта на програмата е засилването на сътрудничеството между България и страните в областта на висшето образование и изследванията чрез предоставяне на финансиране за изпълнение на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на  сътрудничеството между български висши училища и техни партньори от страните-донори. Отпускат се стипендии на студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.

Периодът на изпълнение на програмата е 2013 до 2016 година.

Една от мерките, изпълнявани в рамките на програмата мярка „проекти за мобилност във висшето образование и науката.

Сроковете за подаване на документи са 01.03.2014 г. Подаване на документите в изпращащата институция; 20.03.2014 г. Подаване на документите на избраните от изпращащата институция кандидати в Програмния оператор.

Научете повече!

Вашият коментар