Обръщение от 96 милиона млади европейци към политиците

Решенията, които се очаква да вземат лидерите на Европа днес ще имат силно влияние върху надеждите и съдбите на много граждани на Европа.
 
Визията за устойчива и просперираща Европа не може да се превърне в реалност без да е свързана с младите европейци. Затова ние апелираме за ефективна, силна и всеобхватна инвестиция в младите хора като ключов фактор за растеж, стабилност и благоденствие: ние имаме нужда от смел нов договор за младежта.
Позовавайки се на вашата дискусия относно младежката заетост и предишната ни кореспонденцията с Председателя на Европейския съвет, ние следва да преминем отвъд ответните реакции и да започнем развитието на дългосрочни планове. Това е важно, както за общата политическа рамка на ЕС, така и неговото политическото бъдеще. Младите хора разбират, че надеждния начин за излизане от кризата изисква повече европейско лидерство, а не по-малко.
Младите хора трябва да бъдат включени във всички ресурси, с които Съюза разполага.Спираловидните нива на младежката безработица и свързаните с тях растящи бедност и социално изключване не са само в резултат от икономическата криза, но и показват липса на реална финансова инвестиция в младите хора и техните подкрепящи структури. Дълги години младежките организации в Европа подпомагат интеграцията на младите хора в обществото и представляват ефективен начин да участваш ефективно. Това изисква дългосрочна устойчива инвестиция. Само чрез стимули за младежко участие и подобряване на мерките за по-достойна и при добри условия младежка заетост Европа ще се намери начин за изход от кризата.
nmf_bulgaria
Липсата на инвестиция в младите хора е скъпа.
По информация на Eurofound, липсата на участие на пазара на труда извън заетостта, образованието и образователният опит в страните EU21 струва 100 милиарда евро годишно на своите граждани, еквивалент на 1% изработения от тях БВП. Тези суми представляват само част от много други разходи, които ЕС и неговите страни-членки изливат в неадекватна инвестиция в младежта. Имайки предвид, че общото икономическо и политическо влияние върху нивата на активно гражданство, ранното напускане от училищата и слабият достъп до социални услуги, коства много на социалното изключване на младите хора и може да се окаже непреодолимо.
Инвестицията в младежта е рентабилна.
Във време на криза от първостепенно значение е осигуряването на рентабилност. Настоящата Програма “Младежта в действие” струва по-малко от 28 евроцента на всеки европейски гражданин. Инвестицията в младежта и младежките организации е ефективен начин за създаване на нови работни места , социално включване, устойчив растеж и демокрация.

В настоящият бюджет на ЕС младежта със сигурност не е   приоритет.

В момента само 0,1% от бюджета отиват за младежки програми. Това е много видимо ако сравним настоящата Програма за учене през целия живот (7 млрд. евро за 7 години) с други програми на ЕС. Парите за Програма “Младежта в действие” за 7 години са по-малко от субсидията за винопроизводство за една. Това трябва да се промени!

bulgaria_youth

Затова ние предлагаме младежко измерение във всеки инструмент на ЕС, което ще създаде автономност на младите хора и ще гарантира правата им. Ако бюджетът на ЕС замрази или ограничи тези важни направления, със сигурност Европа не би излезнала устойчиво от кризата.

Европейската комисия представи “Еразъм за всички: Програми на ЕС за Образование, обучение, младеж и спорт”. Европейският младежки форум приветства значително увеличения бюджет на бъдещата програма и ви призовава да подкрепите предложения бюджет.

За да се подобри ситуацията с младите хора на пазара на труда и достъпа им до него, е необходимо младите хора да бъдат идентифицирани като основна целева група на Европейския социален фонд и Структурните фондове.

Ние вярваме, че изключването на младите хора от важните бъдещи решения ще е пагубно за Европа в човешки, социален и икономически аспекти.

Инвестирайте в младежта. Европа го заслужава.

Виж пълен текст на писмото.

Повече за обръщението на ЕМФ към Херман Ван Рампой вижте тук.

nmf_mladeji_mediacafe

За автора

Вашият коментар