Работното място в условията на рецесия

По данни от официалното наблюдение на работната сила на НСИ, от 2008 г. досега икономиката е загубила 426 хил. работни места и в следствие на рецесията, демографията на България, от гледна точка на пазара на труда, изглежда все по-притеснително. В популярната за трудовата статистика възраст 25-64 г. броят на лицата извън работната сила в момента е 1.1млн. души или 15% от общото население на България.

 

Изправни сме пред прага на мащабно преструктуриране на пазара на труда, което включва хората, които не са работили в близките 6-12 месеца, тези, които сменят професията си с цел задържане на работно място, а също и връщането на българи в родината след работа навън. На фона на условията в страната, сайтът Cloiz.com проведе анкета на тема „Ще оцелеете ли в рецесията?”. Целта бе да провери какво е предразположението на хората към промените и как биха реагирали те, за да успеят да се заържат на работа по време на рецесията. В анкетата взеха участие 158 анкетирани, на възраст от 22 до 45 години.
Тази група бе точно селектирана, за да се даде по-реална представа за мнението на трудоспособни хора за близкото им бъдеще. Още повече, извадката бе запитана каква сума отделя на ден, въпреки рецесията и високите цени на цигарите, за вредния навик тютюнопушене, с което се цели да се вникне и в разпределението на бюджета на тези хора. (Резултатите от анкетата сочат, че 59% от анкетираните не пушат)

Въпросите в анкетата са структурирани така, че да покажат какви амбиции и цели поставят хората пред себе си и как биха си намерили нова или сменили текущата си работа. След попълване, анкетираните биват разпределени в три групи спрямо броя точки, които получават от отговорите на въпросите. Най много хора – 95, са отговорили в средния диапазон от точки, което ги поставя в групата с добри възможности за оцеляване в рецесия. На второ място – 57 човека са в групата на хората с отлични шансове за оцеляване в рецесията и едва 6 от анкетираните биха имали затруднения и ще е необходимо да извършат значителни промени, за да имат шанс за оцеляване в условията на текущата рецесия.

Проучването показва, че хоризонтът пред тези хора, според тяхната нагласа за търсене на работа е доста благоприятен. Също свидетелство за добрите перспективи пред хората са и следните графики, които илюстрират разпределението на отговорите на някои ключови въпроси:

Бързият оборот на работни места е важно условие за плавното преструктуриране на икономиката. За да се справят в условията на колосални съкращения, незаетите трябва да упражнят изключтелна гъвкавост в своите решения. Необходими качества за ‘оцеляване’ще бъдат проактивност, инициативност, амбициозност и правилно поставяне на приоритети.

Cloiz.com е сайт за съществените умения за отлична кариера. В него ще намерите статии и анкети, от които можете да научите нещо важно за вашите меки умения и шансове ви на пазара на труда.

 

За автора

Вашият коментар