Що е то образование?

Дефиниция на Неформалното образование (НФО)
 
Образованието се случва през целия живот и се обуславя с развитието на личностни знания и умения в индивидуален план, също както и в социален като член на обществото. То има три различни форми:

Формално образование – структурирана образователна система, осигурена или подкрепена от държавата, хронологично степенувана и функционираща от начални към висши учебни заведения, в която завършилия получава диплома за придобиване на квалификация;

Информално образование – обучение, което се случва в ежедневието и може да бъде получено чрез жителйския опит, като семейство, приятели, връстници, медии и други попадащи в личното обкражение;

Какво е Неформално образование?

Неформалното образование – образователна дейност, която не е структурирана и се случва извън формалната система, също така е възможно да завърши със сертифициране. За разлика от формалното образование, неформалното такова се базира на доброволно участие и активност взаимодействие между обучаващите се и обучителя, който използва креативни и иновативни начини за преподаване, в контраст с традиционната система и класическите методи на преподавателите. Най-често това е кратка образователна, предварително планирана програма, която има схема за обучение, целяща да замеси участащите активно в придобиването на тяхните умения.

Получените личностни качества, като: автономност, критично мислене, откритост и любопитство, креативност, лидерски умения и т.н., могат да бъдат съчетани със социалните такива, като например: коминакативен капацитет, участие и демократично гражданство, солидарност и социална справедливост, отговорност, разрешаване на конфликти, работа в екип и т.н., които заедно формират индивид със социална интелигентност, годен да се справи с лекота, с предстоящите си занимания.

Методите на  НФО, могат да развият твоето любопитство и ентусиазъм, като акцентират на колективната работа, което ти дава възможност да работиш в екип и да практикуваш свойте демократични умения да вземаш решения и да преговаряш, което е важно за едно активно, демократично общество. Целта на НФО е учене през целия живот, непрекъснато развитие и подобряване на уменията и като добавена стойност, повишава реализацията на пазара на труда.

varna2013-nmf-sreshta2

Участниците в Неформалното образование

Младежките организации най-често са считани за главните експерти в неформалното образование и те имат високи постижения в тази област. Участието в тези организации дава възможността за откриване, анализиране, разбиране и развитие на комплект от умения, които им помагат занапред в живота. Там те се занимават с работни групи, набирането на доброволци, набирането на фондове, администриране на банкови сметки, управление на човешки ресурс, организиране на спортни и културни мероприятия и намеси в институциите и лобиране за социална промяна.
 
Всички тези дейности в Неправителствените организации дават възможност на хората, да се сдобият с лидерски умения и им осигуряват важен, практически опит в процеса на демокрацията, вземането на решения и отгвоорно демократично лидерство.
Едни от най-важните функции на НФО, са че то се случва практически навсякъде, за разлика от формалното, което се нуждае от установени граници и структура, обхваща сфери недостижими за формалното и развива емоционалната интелигентност на участниците в този образователен процес.

varna2013-nmf-sreshta6

Дефиниция на Европейски Младежки Форум

"Non-formal education corresponds to a collection of teaching tools and learning schemes that are seen as creative and innovative alternatives to traditional and classical teaching systems. Via personal interaction and flexibility in problem solving, people can discuss matters of relevance to their lives as citizens in society and integrate their knowledge." (Report of Committee on Culture and Education).
 
Дефиниция на Съвета на Европа
 
"Non-formal education is a "planned programme of personal and social education designed to improve a range of skills and competencies, outside but supplementary to the formal educational curriculum. Participation is voluntary and the programmes are carried out by trained leaders in the voluntary and/or State sectors, and should be systematically monitored and evaluated, the experience might also be certificated. It is generally related to the employability and lifelong learning requirements of the individual person." (Report of Committee on Culture and Education).
 
Дефиниция на Национален Младежки Форум (НМФ)

"Неформалното образование (НФО) е организиран обучителен и образователен процес, който се провежда успоредно с масовите системи на образование и обучение и не води задължително до сертифициране. Участниците се включват на доброволни начала и играят активна роля в процеса на обучение. За разлика от информалнотo учене, при което обучението се случва по-малко съзнателно, човек обикновено е наясно с факта, че той/тя учи и се усъвършенства, чрез неформалното образование." (Позиция на НМФ – Неформално образование. Ползи и предизвикателства – 2013).

Дефиниции на Съвета на Европейския съюз

"Формалното учене означава учене, което се извършва в организирана и структурирана среда, която е специално предназначена за учене, и обикновено води до присъждането на квалификация, в повечето случаи под формата на свидетелство или диплома; то включва системи за общо образование, начално професионално обучение и висше образование; "

."Неформалното учене означава учене, което се осъществява чрез планирани дейности (по отношение на учебните цели и учебното време) и при наличие на някаква форма на подпомагане на учебния процес (напр. връзка между учещ и преподавател); то може да обхваща програми за придобиване на професионални умения, ограмотяване на възрастни и основно образование за преждевременно напусналите училище; неформалното учене често е под формата на вътрешнофирмени обучения за актуализиране и усъвършенстване на уменията на работниците (напр. уменията по ИКТ), структурирани онлайн обучения (напр. чрез използване на образователни ресурси със свободен достъп), както и курсове, организирани от организации на гражданското общество за техни членове, тяхна целева група или за широката общественост;"

neformalno-obrazovanie

"Самостоятелното учене означава учене, което е в резултат на ежедневни дейности, свързани с работата, семейството или свободното време. То не е организирано или структурирано по отношение на целите, учебното време или подпомагането на учебния процес; самостоятелното учене може да е непреднамерено от гледна точка на учещия; пример за резултати от самостоятелно учене са уменията, придобити от житейския и професионалния опит, уменията за управление на проекти или умения в областта на ИКТ, придобити на работното място, овладените езици и междукултурните умения, придобити по време на престой в друга държава, уменията в областта на ИКТ, придобити извън работното място, уменията, придобити от доброволческа дейност, от културни и спортни дейности, при работата с млади хора и дейностите у дома (напр. грижи за дете);"

"Образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД) означава цифровизирани материали, които се предлагат безплатно и при свободен достъп на специалисти в образованието, ученици, студенти и самостоятелно учещи, за ползване и повторно ползване с цел преподаване или учене или с научноизследователска цел; това включва материали с учебно съдържание и софтуерни средства за разработване, използване и разпространение на съдържание, както и ресурси за практическото им приложение, например отворени лицензи; ОРСД включват и натрупаните цифрови активи, които могат да бъдат приспособени и които предоставят ползи, без да се ограничават възможностите на други да ги ползват;"

"Проверка на уменията е процес, който има за цел да установи и анализира знанията, уменията и компетентностите на дадено лице, в т.ч. наклонностите и мотивацията му, за да се набележат перспективи за професионално развитие и/или да се планира професионално пренасочване или процес на обучение; целта на проверката на уменията е да се помогне на лицето да анализира професионалната си подготовка, да направи самооценка на положението си по отношение на трудовата среда и да планира професионалния си път, а в някои случаи — да се подготви за валидиране на резултати, постигнати чрез неформално и самостоятелно учене;".

"Квалификация означава официален резултат от процеса на оценяване и валидиране, получен, когато компетентен орган реши, че лицето е постигнало учебни резултати, съответстващи на определени стандарти;".

"Учебни резултати са констатациите относно това, което учещият знае, разбира и може да прави след завършване на даден учебен процес, които се правят въз основа на усвоените знания, умения и компетентности;".

 
varna_nmf_mladeji_2013
 

Източници:

1. Европейско портфолио на младежкия работник, 2007. Варна.

2. Неформалното образование. Ползи и предизвикателсва – Позиция на НМФ – 19.05.2013

3. CoE, Doc. 8595, 15 December 1999, Non-formal education, Report, Committee on Culture and Education, Rapporteur: Mr Cristian Dumitrescu, Romania, Socialist Group;

4. Препоръки на Съветът на Европейския Съюз относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене. 2012. Брюксел

ВСИЧКИ СНИМКИ от Варна 2013 може да видите тук!

 

За автора

Вашият коментар