Учениците учат правила за поведение при терористична заплаха

Тази година учениците в часа на класа ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха

Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, и влиза в сила  през учебната 2016-2017 година.

Целта на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си.

Стандартът регламентира темите, които ще се учат не само в часа на класа, но и в общообразователната подготовка и извънкласните форми.

В този стандарт са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез  ученическите съвети. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище, ще стимулира и лидерството, стремеж у всеки да защитава и отстоява своя позиция.

Стандартът определя занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с:

  • патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;
  • предприемачеството и управлението на личните финанси;
  • защитата на родината и военното обучение;
  • безопасността и движението по пътищата;
  • защитата при бедствия и аварии;
  • превенция на насилието,
  • справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;
  • превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;
  • превенция и противодействие на корупцията.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Неизменна част от институционалните политики са определянето на училищни ритуали, сред които и тези  свързани с честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището; изпращане на завършилите зрелостници; изборът на училищна униформа и/или знаци и символи; училищен химн, възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

Това е 13-ият по ред стандарт, който МОН изготви преди новата учебна година

За автора

Вашият коментар