116 отличници на изпитите в ПУ. Обявиха I-во класиране

Най-високият минимален бал за прием е в специалността „Софтуерни технологии и дизайн“

Първото си класиране обявява днес (11 юли) за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Срокът за записване на приетите е от 12 до 14 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 18 юли, съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Мария Стоянова.

На 16 от обявените 17 приемни изпита са се явили 2189 души, от тях успешно издържалите са 1819, което е 83 на сто общия брой. Получените отлични оценки са 116, като от тях 24 са пълните шестици. Оценки „Много добър“ и „Добър“ са получили 1178 кандидати. Със слаб резултат са 370 човека, уточни доц. Стоянова.

По традиция изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ се провеждат през месец септември в три кръга. За настоящата година датите за явяване са 11, 12 и 13 септември, до момента за тях са се записали 12 души.

И през тази година имаше кандидат-студент, който бе изброил рекорден брой желания – 50 специалности, а най-големият брой  заявени изпити от един кандидат бе 4. Най-възрастният кандидат е на 62 години и кандидатства за прием в специалност „Право“, най-младият е 18-годишен и е избрал софтуерни специалности, разказа доц. д-р Мария Стоянова.

Общият брой кандидат-студенти подали документи в ПУ „Паисий Хилендарски“ е 4790, което е с 420 повече от миналата година. Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2157, допълни доц. Стоянова. В предварителната сесия през юни изпити положиха 1866 кандидати. От тях 197-ма получиха отлични оценки – 5,50 и по-високи. Този успех им даде възможност да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност. 

Същата привилегия имаха и получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности. По този ред записаните като студенти на Пловдивския университет са 169 души, от тях най-голям брой – 48, са избрали бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика. В тази специалност е и най-високият минимален бал на първо класиране – 32,96.

Приетите по първа желана специалност студенти следва да се запишат от 12 юли до 14 юли 2017 г., в про¬ти¬вен слу¬чай гу¬бят пра¬во на уча¬стие в след-ва¬щи¬те кла¬си¬ра¬ния. 

Студенти¬те, които са прие¬ти по вто¬ра, тре¬та и т.н. спе¬циал¬ност, и желаят да уча¬с¬тват в след¬ва¬що кла¬си¬ра¬не, трябва лично или чрез друго лице да по¬да¬дат де¬кла¬ра¬ция по об¬ра¬зец при ин¬спек¬то¬ра по специалността, в коя¬то са прие¬ти до мо¬мен¬та. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации. 

Челно място при най-предпочитаните специалности в редовна форма на обучение заема бакалавърската програма по „Софтуерни технологии и дизайн“, следвана от „Софтуерно инженерство“, „Право“, „Маркетинг“, „Психология“, „Финанси“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Английска филология“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Счетоводство“, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ и „Стопанско управление“.

Голям кандидатстудентски интерес има и към новоразкритата специалност „Графичен дизайн с реклама“. 

Първото място при най-предпочитаните специалности в задочна форма на обучение е за „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Втора е е „Психология“, а трета – „Маркетинг“. Следващите предпочитани задочни специалности са „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“ и „Софтуерни технологии и дизайн“. 

Още информация за изпитите в ПУ и колко кандидати се борят за 1 место вижте ТУК

Вашият коментар