ФМИ на ПУ стартира магистърските си програми

Записванията продължават до 10 ноември, занятията се провеждат само в събота и неделя

Занятията на магистърските програми, квалификации и курсове във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ започват на 15 октомври. Това обяви зам.-деканът на ФМИ доц. д-р Анна Малинова. Тя уточни, че двугодишните магистратури „Софтуерни технологии“ и „Бизнес информатика с английски език“ са предназначени за завършилите образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и/или „Магистър“ от всякакви специалности, които искат да получат задълбочени знания в областта на информационните и комуникационни технологии, приложението им в бизнеса и бизнес-ориентирания английски език. Едногодишните магистърски програми са за бакалаври и/или магистри от професионално направление „Информатика и компютърни науки”.

Образователните курсове са за желаещи с всякакво образование, които искат да получат или повишат компютърната си грамотност („Информационни технологии“), да усвоят език за програмиране на начално („Въведение в програмирането с JAVA“, „Уеб базирано програмиране“) или експертно равнище („Езици и среди за програмиране в Интернет“, „Интегриране на бази от данни в уеб среда“, „Програмиране с еталони и рамки“), както и английски език за работа в мултинационална компания.

Поради бързото навлизане на компютърните технологии в началното училище и прогимназията рязко нарасна нуждата от преподаватели в тези степени на българското училище, коментира доц. Малинова. Завършилите магистърските програми „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията” придобиват квалификация „Учител по ин­фор­ма­ци­он­ни тех­­но­ло­гии в на­чал­ното училище” и „Учител по ин­фор­ма­ци­он­ни тех­­но­ло­гии в прогимназията”.

Завършилите магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (срок на обучение 1 и 2 години) придобиват квалификацията „Учител по информатика и информационни технологии“. След обучението те при­те­жават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения за преподаване на учеб­ни­те предмети Информатика и Информационни технологии в училище на високо профе­си­о­нално равнище, съгласно изискванията на МОН, посочени в образователните стандарти на българското училище.

Квалификация „Учител по математика” придобиват завършилите магистърската програма „Обучение по математика в училище” (срок на обучение 1 и 2 години). Завършилите тази магистърска програма имат задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения за обучение на учениците по математика в средното училище, съобразени с новите изисквания на живота и в съответствие с об­ра­зователните стандарти на МОН за средното училище. Това включва усвояване на знания, уме­ния, инструменти, техники и методология за успешно обучение на учениците в задължителна и про­­филирана подготовка по математика.

Желаещите да придобият само квалификацията „Учител по математика” или „Учител по информатика и информационни технологии” могат да се запишат в едногодишните квалификации във ФМИ със същите имена.  

Магистратурата по „Приложна математика“ (срок на обучение 1 и 2 години) дава задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на съвременните приложения на математическите знания. Подготовката е концентрирана в областта на математическото моделиране, съчетано с информационните технологии, обясни зам.деканът на ФМИ доц. д-р Анна Малинова.

Записванията за магистърските програми, квалификации и курсове във ФМИ продължават до 10 ноември. Занятията се провеждат само в събота и неделя. Повече информация може да намерите на сайта на ФМИ

Вашият коментар