Информация за европейските стипендии

Приключи етапа на подготовка на втора фаза на проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Втората фаза на проекта отново обхваща 4 семестъра – от зимен семестър на академичната 2010/2011 г. до летен семестър на академичната 2011/2012 година.
Изготвянето на проектната документация отне време, тъй като партньори на министерството при изпълнението на проекта са всички 51 български висши училища, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. По тази причина голяма редица декларации, бюджети, информационни данни и др. трябваше да бъдат изготвени, подписани и подпечатани от партньорите и върнати в МОМН преди да приключи етапа на написването на проекта.
 
В общи линии втората фаза на проекта следва схемата на първата от гледна точка на механизъм на кандидатстване и получаване на стипендиите и наградите. Министърът на образованието, младежта и науката утвърди инструкция, в която са подробно описани условията и реда за кандидатстване и получаване на стипендии и награди.
Някои от по-важните нови моменти във втората фаза на проекта са следните:
Стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00;
 
Награди могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00;
 
Награди се присъждат на студенти във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, които се обучават в редовна форма на обучение по специалности от следните области на висше образование: В съответствие с Национална програма за реформи 2008-2010 г. и Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 г.: – природни и технически науки; – биотехнологии, храни и здраве; – информационни и комуникационни технологии; – възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии; – материалознание и нанотехнологии; – екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси. – културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда
 
В съответствие с приоритетите на Министерство на образованието, младежта и науката, залегнали в Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.):
 
– педагогически науки; – хуманитарни науки; – социални и стопански науки; – изкуства. За награди се класират студенти, участвали в научни, изследователски или практически разработки или участие в художествено-творчески дейности. Стипендии ще могат да получат до 8 % от студентите в редовна форма на обучение. Размерът на месечната стипендия се увеличава от 90 на 120 лв.
 
Стипендиите се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение от текущата учебна година. Висшите училища разпределят определените за тях стипендии по специалности, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответната специалност.
 
Награди ще могат да получат до 10 % от студентите, обучаващи се в редовна форма. Наградите се разпределят от МОМН за всеки учебен семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение от професионалните направления, имащи право на награди, от текущата учебна година. Висшите училища разпределят определените за тях награди пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в съответната специалност. Размерът на наградата е 200 лв. Наградите са еднократни и се отпускат поотделно за всеки учебен семестър.
Формулярите за кандидатстване ще съдържат допълнителни статистически данни съгласно Указанията за събиране и обобщаване на информация по ОП РЧР 2007-2013 г. в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1828/2006. Класирането на кандидатствалите студенти за стипендии и награди се извършва по низходящ ред на успеха от екипа по проекта в МОМН с помощта на приложната компютърна програма, след потвърждаване от страна на висшите училища на данните на кандидатите. Средствата за стипендиите и наградите се превеждат от МОМН на висшите училища, които от своя страна ги превеждат по картовите сметки на студентите в определена/и от висшето училище банка/и. Пълна и подробна информация, както и инструкции, формуляри и др. ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта, както и ще бъдат разпространени до висшите училища веднага след старта на проекта. Към настоящия момент проектът е в етап на оценяване. През този етап изготвеният от екипа проект бива анализиран и оценяван до колко е в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и отговаря ли на целите й.
 
Екип от независими оценители извършва тази оценка и след положителна такава, проектът започва да бъде изпълняван в неговата същност. Това е етапът на същинска реализация на дейностите по проекта, когато студентите могат да кандидатстват за стипендии и награди. Както и досега сме посочвали, втората фаза на проекта трябва да бъде естествено продължение на първата, поради което в проектната документация е заложено студентите да получават стипендии и награди още от зимния семестър на академичната 2010/2011 г. Съзнаваме, че този семестър в повечето висши училища вече е почти приключил, но през настоящия летен семестър ще бъдат проведени две кампании, едната от които ще бъде за предходния семестър. Всичко това ще бъде надлежно обявено когато бъде даден старт на кампанията.
Поради огромния брой запитвания и интерес на студентите, планирано е да бъде създадена страница на проекта в социалната мрежа Facebook. Тъй като в повечето случаи въпросите са идентични, такъв вид комуникация би ускорила отговорите и би намалила натоварването върху екипа, което води до невъзможност да бъде даден отговор на всички запитали. Тази страница ще ни позволи да водим и по-неформална комуникация, студентите да имат по-непринуден и откровен диалог с екипа, тъй като формалностите най-често не решават проблемите, а ги отлагат във времето. Към момента страницата в социалната мрежа е в процес на изграждане и щом заработи официално (вероятно още преди старта на проекта) ще публикуваме информация за нея и тук. Към момента това е информацията, с която можем да се ангажираме предвид предстоящата оценка на проекта.
 
Екипа на проект „Студентски стипендии и награди”

Вашият коментар