Тютюневият град събира младежи, обсъждат Целите за развитие до 2030 година

Председател на Национален младежки форум и български младежки делегат към ООН пристигат в Пловдив за целите за устойчиво развитие

Информационните дни за развитието ще се проведат в 28 града в България

В Пловдив събитието ще се проведе в Пространство Склад в Тютюнев град, етаж 3 на ул. Екзарх Йосиф 16. Може да заявите вашето участие на следната форма. 

По време на събитието ще бъдат обсъдени практическите измерения на Програма на ООН за устойчиво развитие до 2030 година и целите за устойчиво развитие. Когато говорим за целите, в центъра са хората. По тази причина информационната среща ще постави фокус върху четири от седемнадесетте цели като ключови за страната ни, а именно: Цел 3 – „Добро здраве“, Цел 4 – „Качествено образование“, Цел 5 „Равенство между половете“ и Цел 16 „Мир и справедливост“.

Защо Цел 3, 4, 5 и 16?

Цел 3 от Целите за устойчиво развитие на ООН предвижда осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието на всички във всяка възраст.

Цел 4 е свързана с осигуряването на приобщаващо и справедливо, качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички.

Цел 5 е насочена към постигане на равнопоставеност между половете и овластяване за всички жени и момичета.

Цел 16 насърчава изграждането на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища. 

Тези и други сравнителни данни за България и света ще бъдат обсъдени по време на информационните срещи. Ще бъдат посочени конкретните подцели и приоритети за България, както и предизвикателства и възможности за изпълнението им. 

Информационните дни се организират в рамките на проект „Граждански диалог за развитие“, изпълняван от Българска платформа за международно развитие (БПМР) в периода ноември 2017г. – октомври 2018 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия и във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС.

Българската платформа за международно развитие (БПМР) е основана в началото на 2009 г. Тя обединява в мрежа 23 авторитетни неправителствени организации, работещи в различни сфери. Членовете на БПМР работят по теми като образование за развитие, здравеопазване, равнопоставеност, околна среда и устойчивост. Целта на платформата е да бъде активен и легитимен партньор на държавните институции при изпълнението на ангажиментите на България към политиката на Европейския съюз за сътрудничество и развитие по отношение на трети страни.

Вашият коментар