АМТИИ: Музика и изобразително изкуство трябва да се изучават до 9 клас

„Настояваме обучението по музика и изобразително изкуство да бъде част от задължителната общообразователна подготовка до IX клас включително, както досега, тъй като и двата предмета имат изключително важно значение за личностното развитие на учениците“, това се казва в официално становище на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство до медиите по повод готвените законодателни промени в училищното образование.

Според законодателните идеи музика и изобразително изкуство ще се изучават само до 7 клас – в основното образование. Така, казват от Академията, ще се получи дупка от 3 години за изучаващите тези специалности, които след училище ще продължат с учене по музика или по изобразителни изкуства. Тези предмети са важни и за останалите ученици, за тяхното цялостно развитие, каквато е европейската практика и традицията в България се казва още в съобщението.

Вижте цялото становище на АМТИИ:

На своето заседание Академичният съвет на АМТИИ обсъди проектозакона за предучилищното и училищното образование, внесен в Народното събрание, и изрази своята сериозна загриженост от ограничаване мястото и значението на предметите музика и изобразително изкуство в него.

(…)

СТАНОВИЩЕ

на Академичния съвет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство относно:

проектозакона за предучилищното и училищното образование

По повод предложения Проектозакон за предучилищното и училищното образование, Академичният съвет на АМТИИ смята, че присъствието на предметите музика и изобразително изкуство в него е значително подценено и влиза в противоречие с две от целите, посочени в чл. 5, т.2 и 4. от същия проектозакон – придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална квалификация и ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на силните страни и на заложбите на всеки ученик.

Ограничаването на двата предмета в задължителната общообразователна подготовка само в рамките на основното образование (I – VII клас) не съответства както на утвърдени традиции в българското училищно образование, така и на практиката в повечето страни на Европейския съюз. Настояваме обучението по музика и изобразително изкуство да бъде част от задължителната общообразователна подготовка до IX клас включително, както досега, тъй като и двата предмета имат изключително важно значение за личностното развитие на учениците.

Смятаме идеята профилираното обучение да се ограничи само в XI и XII клас за неправилна, тъй като присъствието му досега от VIII клас е доказало своята необходимост и реални постижения. При липсата на задължително обучение по музика и изобразително изкуство в VIII, IX и Х клас профилираното обучение по тези два предмета в XI и XII клас ще остане само формална възможност, тъй като ще се получи 3-годишна пауза в обучението на учениците. По същата причина и възможността да се избира музика или изобразително изкуство като втори задължителен зрелостен изпит реално няма да може да бъде използвана.

Като дискриминационен приемаме и текста в чл. 133, ал. 1, съгласно който двата предмета не са включени и сред предметите, по които може да се държат два допълнителни зрелостни изпита по желание на учениците. Това ги поставя в неравностойно положение сред предметите от общообразователната подготовка и влиза в противоречие с принципите за ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика и за равен достъп, посочени в чл. 3 на проектозакона.

Академичният съвет на АМТИИ припомня, че обучението по музика и изобразително изкуство има основно значение за изграждане на културната осъзнатост и умението за изразяване чрез творчество – една от ключовите компетентности, част от Европейската референтна рамка за ключовите компетентности, приета през 2006 г. и посочена в чл. 75, ал. 1 от проектозакона.

Ето защо настояваме за промени в проектозакона, които да съхранят създадените и утвърдени традиции в обучението по двата предмета и които ще бъдат в духа и на европейските тенденции в училищното образование.

АС на АМТИИ – Пловдив

Вашият коментар