Програма за развитие на студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски” /2012-2014/

Публикуваме една малка част от плана за развитие на Студентски съвет на новата председателка Анна Генова до 2014 година. Мисията й през следващите две години е насочена към сплотяване на отношенията на всички млади хора в Пловдив. Тя иска да работи с усмивка и да развие традициите на големия ВУЗ.
Цели Утвърждаване и продължаване на традициите;

По-здрав и силен колектив;

Подобряване името и имиджа на Студентски съвет:

а) сред студентите на ПУ „Паисий Хилендарски”;

б) сред останалите студентски съвети;

 1. Налагане на стандарти за студентската извънаудиторна заетост;
 • повече кръгли маси и дебати за актуални в момента теми; задължително всеки семестър отворена дискусия за проблемите на студентите в университета;
 • състезания по дебати с цел подобряване ораторските умения на студентите;
 • кутия за оплаквания, идеи, предложения и т.н.

Средства Мотивация; Маркетинг;

Проекти а) Образователни; б) Културни; в) Социални; г) Спортни д) Развлекателни; е) Кръгли маси и дебати.

I. Насоки за развитие

 • Популяризиране името на Студентски съвет сред студентите на ПУ „Паисий Хилендарски”;
 • Повече публикации в медиите; отразяване на ВСИЧКИ наши проекти; ежедневна актуализация на сайта и фейсбук групата на Студентски съвет с новини, събития, снимки, информация, любопитни факти и т.н. с цел привличане на по-голяма аудитория, която да следи дейността ни и съответно да се включва в нея; рекламна кампания на Студентски съвет в началото на всяка учебна година;
 • Информационна среща за студентите в началото на всяка учебна година
 • Изменение на Правилника на Студентски съвет с цел подобряване на дейността в организацията;

anna_genova

 • Оптимизиране на годишния бюджет;
 • Засилване ролята и дейността на Контролен съвет;
 • Ззасилване ролята и дейността на постоянните комисии; непрекъсната мотивация на кадрите ни; сплотяване на колектива – различни тиймбилдинги и социални събития
 • Подобряване организацията на работния процес чрез ежемесечни Общи събрания и събрания на Управителния съвет;изготвяне на план за дейността в началото на всяка учебна година с цели и проекти и отчет за изпълнението му в края на всяка учебна година;
 • Писмено описание на чисто административните дейности, които членовете на Студентски съвет се налага да извършват с цел приемственост;писмено описание на проектите, които правим, стъпка по стъпка за извършването им, отново с цел приемственост към новите ни членове;
 • Осъществяване на ежегодните проекти на Студентски съвет;
 • Изготвяне и реализиране на нови проекти (виж III.3.Проекти); отстояване правата и интересите на студентите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; информираност на студентите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” относно национални и международни студентски мероприятия;
 • Запознаване на студентите с техните права и задължения като такива;
 • Обратна връзка със студентите при всяко едно наше мероприятие;
  • засилване контактите с другите студентски съвети в Р България; засилване контактите с други студентски организации;
  • засилване контактите с чуждестранни студентски организации; засилване на контактите с медиите;
  • задължително налагане на практиката за избиране на отговорници по курсове и поддържане на връзка с тях;

По-здрав и силен колектив: за да върви работата добре, трябва колективът да е сплотен и да не се допускат вътрешни конфликти; б идейки силни и сплотени, неминуемо се създават и приятелства; опитът показва, че студентите са по-предразположени към усмихнати и весели хора, които се държат приятелски, отколкото нацупени и разединени; ще си позволя да цитирам Радой Ралин с негова много силна фраза, която е достатъчно показателна защо е толкова важно да сме единни и сплотени: „Съединението прави силата”;

 • Подобряване името и имиджа на Студентски съвет:

Налагане на стандарти за студентската извънаудиторна заетост:

 • показване нагледно ползите от участие в студентски организации на студентите;
 • създаване на стимули за повече хора да се включват в дейността ни; засилване ролята на участието в студентски организации на пазара на труда – изключителна работа с работодатели за признаването на ползите от доброволческата работа;
 • работа за признаването на кредити по ECTS за извънаудиторна заетост;

Проекти

а) Образователни:

 • стимулиране на студентската мобилност;
 • обучение/презентация от студенти за преподаватели;
 • множество конкурси за различни идеи за проекти, есета, плакати и др.;
 • “Welcome week” – всяка първа седмица на учебната година мероприятия за въвеждането на новите студенти в учебния живот;
 • подсилване връзката с Кариерния център на ПУ;
 • обновяване, актуализиране и увеличаване на библиотечния ресурс;

б) Културни:

 • вечер на студентското изкуство в Ректората (подобно на Нощ на музеите и галериите, но строго ограничено за студенти и всичко да бъде изложено в Ректората);
 • Дни на талантите/Student idol; „Ректор за един ден”;

в) Социални:

 • учредяване на годишна стипендия/награда за студент с голям принос към университета;
 • ден/седмица за превенция на насилието сред младите хора;
 • ден на отворените врати – посещения на ученици в университета; към ежегодния ни съветник – лично послание от член на Студентски съвет и някакъв малък подарък/талисманче за успех в студентския живот;
 • „Вдъхновител на месеца” – всеки месец отворена лекция с известна личност от университета или като цяло от България по наша покана; личност, която е вдъхновител за много хора и е постигнала доста; мероприятия по повод националните празници на Р България;
 • Ден на кариерата; Ден на лидера;

 

Вашият коментар