Изкуството срещу занаята

Агенцията New York Vault49 създаде колоритен набор от ръчно изрисувани триони. Те наричат своя интересен проект ‘(SUB)PRIME-CUTS’. Скритата идея и цел на студиото е про­тест срещу бюджет­ните  съкращения или с други думи “оряз­ва­нето” на бюдже­тите по цял свят.

Всеки един от три­о­ните пред­с­тавя типог­раф­ски над­пис като нап­ри­мер “No Pain No Gain” и други подобни словосъчетания.  Така, дизай­не­рите прев­ръ­щат този кла­си­чески инс­т­ру­мент на труда в инс­т­ру­мент на изкус­т­вото, но и нещо повече – в инс­т­ру­мент на про­теста.

Дизайн студиото монтира на стената тези  красиви и необичайно оригинални произведения на изкуството. Резултатит е страхотен.

Vault49 е един творчески инкубатор за иновативни дизайнерски проекти. В творческия свят, който е все по-дигитален и плагиатстващ, студиото съчетава технологията с най-важното – занаята.

За автора

Вашият коментар