98% oт училищата вече имат обществени съвети

В 98% от училищата в страната вече действат обществени съвети. Те бяха сформирани в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование. Представители на родителите, местната власт, педагогическите колективи и др. ще си сътрудничат за подобряване на качеството на образованието в 2366 от общо 2444 училища у нас.

 Едва 78 училища не са успели да сформират обществени съвети. Причините за липсата им са различни – от удължената ваканция и кратките срокове за избор на членове, до затруднена комуникация с родителите или отказът им да се ангажират.  

Обществени съвети са сформирани и в 1606 детски градини от общо 1881 в страната. Според разпоредбите на закона тези съвети могат да дават одобрението на стратегия за развитие на детската градина или училището, да участват в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програма за превенция на ранното напускане и на програма за предоставяне на равни възможности, и програма за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Общественият съвет може да обсъжда избора на ученически униформи, както и да участва в атестирането на директорите.

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно. Те не могат да бъдат членове на училищното настоятелство. 

За автора

Вашият коментар