Въвеждат електронен прием на учениците в първи клас и в Пловдив

За около 90 % от училищата на град Пловдив с ученици в първи клас има места за всички желаещи

За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест

След промяната на нормативните документи, изискващи от общините с повече от едно училище да разработят система за прием на учениците в първи клас, общинската администрация на град Пловдив взе решение да въведе електронен прием в рамките на три класирания, като се съобрази с досега ползваните в училищата правила и изискванията на новите държавни стандарти в областта на образованието. Целта е с използването на съвременните технологии да бъдат улеснени и по-добре информирани родителите и да бъде създадена по-ефективна организация на приема на децата в първи клас.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, се предлага основното предимство да е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, е заложено в проекта на наредбата и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

Децата с настоящ адрес извън град Пловдив ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според предвидените правила.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група. Затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.

Родителите ще могат да се запознаят подробно от сайта на системата за свободните места, за вида на целодневната организация на обучение, за начина на организиране на обедното хранене на децата, за изучаваните в училището чужди езици и с друга важна информация. Така могат да направят информиран избор, като посочат до пет желани училища. Подаването на заявление за кандидатстване за прием по интернет ще осигури на родителите възможност за преподреждане на желанията, за своевременно получаване на резултатите от класирането, за спестяване на време. Още повече, че децата им са приети в детските градини на града с подобна система и вече имат опит в тази посока.

За родителите, които не са обезпечени с интернет достъп, е предвидено подаването на заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от училищата. Практиката в детските градини показва, че техният процент е много малък.

Много важно изискване към всички родители ще е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

Очаква се наредбата да бъде гласувана в края на месец декември, след което да бъде изготвен необходимия софтуер за системата. 

Вашият коментар